GDPR

Her beskrives AB Consult & Coachings håndtering af oplysninger om kunder, som virksomheden får og opbevarer.

PERSONOPLYSNINGER HOS AB CONSULT & COACHING
I forhold til kunder, så opbevarer AB Consult & Coaching kun personhenførbare oplysninger til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne afgives aldrig til tredjepart.

Overordnet beskrevet så opbevarer AB Consult & Coaching kun de oplysninger om kunderne, der er nødvendige for at vedligeholde kundeforholdet og gennemfører opgaven, og oplysningerne slettes ved kundeforholdets ophør medmindre AB Consult & Coaching skal opbevare oplysningerne som dokumentation i henhold til anden lovgivning.

Der noteres eller opbevares aldrig cpr-numre.

Risikovurdering og prioritering af indsats
Kontor
IT-system

Foranstaltninger
Kodet afgang til alle arbejdsfiler
Alle fysiske papirer er i aflåste rum

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores oplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk.

Kontaktoplysninger:

AB Consult & Coaching
Ribevej 80
9220 Aalborg Ø
ulrich@abcoaching.dk
mobil 23 72 45 92
CVR. 29346801